Tiêu Chuẩn Học Tập

UUC trông đợi sinh viên tiến bộ trên đường đi đến mục đích học tập giữ thành tích cao để tiếp tục lấy lớp. Sinh viên phải duy trì tổng điểm trung bình sau đây:

1.       Sinh viên cao học phải giữ ít nhất điểm tổng trung bình 2.7 trong bốn lớp học đầu của chương trình trên thang điểm 4.0, sau đó phải duy trì được điểm bình quân 3.0 cho tất cả các môn họcUUC, hoặc bị đặt trong tình trạng thử luyện về học tập.

Nếu sinh viên không đạt những đòi hỏi trên nhưng cảm thấy mình có hoàn cảnh đặc biệt thì có thể liên lạc với Phòng Học Vụ để xin phép tiếp tục theo học.

Sinh viên nào không đạt những đòi hỏi trên mà cũng không có hoàn cảnh đặc biệt thì sẽ bị đặt trong tình trạng Thử Luyện như được mô tả trong phần “Thử Luyện và Buộc Thôi Học” dưới đây.

THỜI GIAN TỐI ĐA ĐỂ HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Sinh viên theo học chương trình của UUC phải đáp ứng các đòi hỏi để được tốt nghiệp trong giới hạn thời gian sau đây:

Cao học Mục vụ:       3 years

Cao học Thần học:   6 years

QUY ĐỊNH THỎA MÃN TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

UUC đòi hỏi sinh viên phải thực hiện một tiến trình học tập thỏa đáng luôn duy trì trong tình trạng tốt. Tiến trình học tập thỏa đáng tức là sinh viên được đăng ký và hoàn thàn ít nhất một khóa học trong một học phần.