Quyền Sinh Viên

Khi được ghi danh làm sinh viên UUC toàn thời gian hay bán thời gian, sinh viên được hưởng những quyền lợi sau đây:

•        Hủy bỏ thỏa thuận ghi danh nhận bồi hoàn toàn bộ học phí lệ phí đã trả (chỉ trừ lệ phí ghi danh không thể hoàn trả) nếu quyết định hủy bỏ được đưa ra trước hạn chót đã nêu trong danh mục trường;

•        Rút tên bất cứ lúc nào nhận được bồi hoàn học phí tương ứng với phần chương trình chưa học chiếu theo luật lệ qui định hiện hành của tiểu bang về việc hoàn trả học phí lệ phí;

•        Nhận được sự giảng dạy chất lượng của giáo đạt những đòi hỏi qui định về học vấn kinh nghiệm của quan luật pháp tiểu bang;

•        Nhận được thông tin cụ thể về các chương trình của UUC;

•        Được phân xử công bằng không thiên vị chiếu theo qui trình khiếu kiện đã định nếu bị một hình thức kỷ luật sinh viên thấy không thích đáng;

•        Xem lại thành tích học tập của mình trong giờ hành chính nếu phát hiện sai sót thì quyền đề nghị điều chỉnh;

•        Được gọi điện hay viết thư cho các quan luật pháp của tiểu bang, liên bang hay bất kỳ quan nào khác để khiếu kiện xin giải quyết.

 

QUI ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN

CHÍNH SÁCH CHUNG

UUCxem khiếu nại như cung cấp một hội để xem xét cải thiện chính sách thực tiễn của chúng tôi. Sinh viên, giảng viên, quản trị viên, hoặc bất kỳ bên nào, thể khiếu nại về bất kỳ vấn đề liên quan đến chính sách / hoặc thực hành của UUC. Khiếu nại của học sinh thường được định nghĩa như khiếu nại liên quan đến các hạng mục như các vấn đề hành chính, các vấn đề tài chính, các vấn đề kỹ thuật, hiệu quả giảng dạy, chấm điểm, nội dung chương trình, hiệu quả chương trình / dự đoán, dịch vụ thư viện, hoặc trình bày sai lạc của các dịch vụ sự nghiệp hoặc sắp xếp cho các tổ chức cung cấp dịch vụ đó. Khi một học sinh bất kỳ vấn đề này, học sinh thể liên hệ với Văn Phòng Sinh Viên Vụ của bất kỳ phương (điện thoại, email nhân) để tìm kiếm một quyết định chính thức. Đối với những vấn đề việc phân giải không khả thi, học sinh thể nộp Đơn khiếu nại chính thức. Liên minh Đại học California cam kết một chính sách đối xử công bằng với học sinh trong các mối quan hệ của họ với các sinh viên, giảng viên, nhân viên hành chính.

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI CHÍNH THỨC

Các hình thức khiếu nại chính thức thể được gởi về tại www.uuc.edu. Đơn khiếu nại phải được nộp trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra sự việc. Một học sinh thể mong đợi một giải quyết khiếu nại trong thời hạn ba mươi (30) ngày.

QUI TRÌNH

Sinh viên nào cho rằng quyền lợi của mình bị từ chối có thể tìm kiếm giải pháp theo cách thức sau:

Bước 1:Vào trang Sinh viên và hoàn thành Đơn Khiếu Kiện dành cho sinh viên. Tất cả các tài liệu hỗ trợ phải được đình kém trước khi hoàn tất qui trình nộp hồ .

Bước 2:Một nhân viên thuộc Văn Phòng Sinh Viên Vụ sẽ gửi e-mail đến sinh viên để xác nhận đã nhận đơn, và chuyển đơn đến quản trị viên thích hợp trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày nhận khiếu kiện.

Bước 3:Sau khi nhận được đơn khiếu kiện, quản trị viên thích hợp xem xét đơn và xác định những thông tin bổ sung nào cần thiết để giải quyết vấn đề.

Bước 4:Sau khi xem xét đơn khiếu kiện và những thông tin có liên quan, quản trị viên quyết định tầm nghiêm trọng của đơn khiếu kiện cùng thông báo cho sinh viên bằng e-mail để giải quyết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu kiện.

PHÚC THẨM LẦN THỨ NHẤT

Sinh viên nào cảm thấy cần phải xem xét lại thì phải hồi đáp bằng e-mail cho quản trị viên trong vòng bảy (7) ngày, yêu cầu khiếu kiện được chuyển đến một quản trị viên cấp cao hơn. Việc khiếu kiện và tài liệu hỗ trợ sẽ được chuyển tiếp đến cho một quản trị viên cấp cao thích hợp hơn trong vòng bảy (7) ngày. Quản trị viên này sẽ xem xét đơn khiếu kiện và thông báo quyết định cho sinh viên bằng e-mail trong vòng bảy (7) ngày.

PHÚC THẨM LẦN THỨ HAI

Nếu không hài lòng với quyết định của cấp quản trị cao hơn, sinh viên có quyền kháng nghị lên Hội Đồng Quản Trị của UUC. Trong vòng bảy (7) ngày, sinh viên sẽ yêu cầu cấp quản trị cao hơn chuyển tiếp đơn khiếu kiện của mình đến Ban Hội Đồng Quản Trị. Đơn khiếu kiện và tài liệu hỗ trợ sẽ được chuyển tiếp đến Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trong thời hạn bảy (7) ngày.

•        Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu kiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Giám đốc điều hành hoặc Ban Hội Đồng Quản Trị sẽ thông báo cho người khiếu kiện biết đơn khiếu kiện đã được nhận.

•        Một cuộc điều trần sẽ được Ban Quản trị lập ra nhằm chấp nhận phúc thẩm trong vòng 30 ngày

•        Trong vòng bảy (7) ngày kể từ sau phiên điều trần, Ban Quản Trị Hội Đồng sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản cho người khiếu kiện.

Quyết định của Ban Quản Trị Hội Đồng sẽ là quyết định cuối cùng và sẽ không có phiên phúc thẩm nào nữa. Nếu không thỏa mãn, sinh viên có quyền liên hệ với:

Bureau for Private Postsecondary Education

Physical address: 2535 Capitol Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833

Mailing address: P.O. Box 980818, West Sacramento, CA 95798-0818

Web site: http://www.bppe.ca.gov

Phone number: (916) 431-6959

Toll free: (888) 370-7589

Fax number: (916) 263-1897