Nghiên Cứu

BẢO VỆ NGHIÊN CỨU LIÊN HỆ ĐẾN CON NGƯỜI

Mọi sinh viên làm nghiên cứu theo đòi hỏi của chương trình ở Union University of California mọi nhân viên hay cán bộ đang làm nghiên cứu dưới quyền một quan nào hay dưới thẩm quyền của UUC thì đều phải được sự chấp thuận của Ban Xét Duyệt (IRB) trước khi bắt đầu liên hệ tiếp xúc với những đối tượng/đề tài/hay dữ liệu liên quan nhằm tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu nào không thuộc thẩm quyền trách nhiệm của UUC như đã nói trên thì không phải theo qui định của Ban Xét Duyệt UUC.

Ban Xét Duyệt của UUC chịu trách nhiệm đánh giá mọi dự thảo luận án liên quan đến những con người/đề tài/hay dữ liệu liên quan bảo vệ những đối tượng đó khỏi bị tổn hại về thể chất, tâm , hội, kinh tế hay pháp . Trong quá trình xem xét tiến hành nghiên cứu, Ban Xét Duyệt của UUC tuân theo những nguyên tắc đạo đức được nêu trong Báo Cáo Belmont (tức sự kính trọng đối với con người, thiện ý công bình). Ngòai ra UUC còn đòi hỏi mọi nghiên cứu được tiến hành dưới thẩm quyền của Viện phải được thực hiện theo đúng khoản 45 Bộ Luật Qui Định Liên Bang, phần 46 (45 CFR46).

MÂU THUẪN LỢI ÍCH TRONG NGHIÊN CỨU

Mọi sinh viên tiến hành nghiên cứu theo sự đòi hỏi của chương trình học ở UUC  và mọi nhân viên hay cán bộ đang làm nghiên cứu dưới quyền một cơ quan nào hay dưới thẩm quyền của UUC thì đều phải bảo đảm rằng những lợi ích về học tập, tài chính hay những lợi ích riêng tư nào khác không được làm tổn hại đến tính khách quan của luận án cả khi thiết kế, tiến hành và báo cáo. Thành viên của Ban Xét Duyệt (IRB) sẽ không tham gia vào việc xét duyệt tiến trình nghiên cứu nếu có mâu thuẫn lợi ích, thể theo khoản 45 Bộ Luật Qui Định Liên Bang, phần 46 (45 CFR46), ngọai trừ việc cung ứng thông tin như IRB đòi hỏi.

IRB của UUC đã thiết lập qui trình để bảo đảm rằng mâu thuẫn lợi ích của người nghiên cứu hoặc của thành viên IRB không làm tổn hại đến quyền lợi và sự an toàn của những người/đề tài liên quan đến nghiên cứu đó.