Quy Định Hiện Diện và Tham Gia

Sinh viên phải tham gia vào chương trình học hoàn tất mọi bài vở như liệt trong bản đề cương môn học. Việc tham dự lớp bao gồm, nhưng không chỉ , tham gia thảo luận trong lớp, làm trắc nghiệm, bài làm viết bài thi.

Xem Tiêu Chuẩn về Thời Gian Học Một Tín Chỉ Tiêu Chuẩn Học Tập cho các Môn Tín Chỉ để thêm thông tin.

NGHỈ HỌC XIN PHÉP

Sinh viên cần xin nghỉ vắng trong hơn hai học kỳ liên tiếp phải điền gửi đơn xin nghỉ vắng. Với sự giới thiệu của Trưởng Phòng Sinh Viên Vụ, Giám Học thể cho nghỉ vắng tới hai học kỳ, thể tái tục thêm hai học kỳ nữa, thể theo những điều kiện sau đây:

1.       Bệnh nặng, thiểu năng tạm thời, hay do nào khác khiến phải ngưng việc học,

2.       Sinh viên thành tích học tập tốt,

3.       Sinh viên đã nộp đơn xin nghỉ vắng cho phòng Học Vụ.

Nếu đơn xin nghỉ vắng được chấp thuận do sức khỏe, thời hạn nghỉ vắng thể được cho dài hơn một năm tùy theo điều kiện. Nghỉ vắng do sức khỏe hay quân dịch thì thời hạn bắt buộc để kết thúc chương trình học cũng được kéo dài bằng với thời gian nghỉ vắng.

Sinh viên nào không quay lại sau khi nghỉ vắng như đã nói trong đơn xin đã được chấp thuận và không đăng ký học lại trước khi thời gian nghỉ vắng hết hạn thì bị coi như đã rút tên khỏi UUC và phải nộp đơn xin học lại nếu muốn tiếp tục học ở UUC. Sinh viên nào không quay lại sau khi nghỉ vắng như đã xin thì sẽ phải theo qui định xin học lại có hiệu lực vào thời điểm đăng ký lại.