Thêm - Bỏ Lớp

 

THÊM/BỎ LỚP

Sinh viên có thể lấy thêm lớp trong tuần đầu nếu lớp đó còn mở cho đăng ký.

Sinh viên có thể hủy bỏ lớp đã đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách điền vào mẫu Bỏ Lớp trong Trang Sinh Viên. Tuy nhiên, việc bỏ lớp sẽ ảnh hưởng đến điểm của môn học chiếu theo qui định sau đây (dựa trên một học phần mười tuần):

§  Rút tên trong hai tuần đầu tiên: không điểm;

§  Rút tên từ tuần thứ ba đến tuần thứ tám: W (Rút);

§  Rút tên từ tuần thứ chín: WF (Rút và Rớt).

§  Sinh viên nào đã ghi danh rồi nhưng không vào lớp và/hoặc không làm bài trong ba tuần liên tiếp thì sẽ bị điểm F môn học đó.

Sinh viên nào nhận hỗ trợ tài chính được khuyến cáo rằng một khi thay đổi tình trạng ghi danh (bỏ lớp) của họ thì người được hỗ trợ cũng có thể được thay đổi.

LỚP DỰ THÍNH

Sinh viên có thể quyết định dự thính một lớp vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn để biết qua một môn chưa được học, để có thêm tự tin trong một lĩnh vực mới, để làm phong phú hơn việc học của mình mà không ảnh hưởng xấu đến thành tích học tập, hoặc chỉ là muốn được học mà không bị áp lực về điểm số. Sinh viên và giáo sư phải thỏa thuận về điều kiện dự thính, trong đó có trách nhiệm của sinh viên trong lớp học và việc giáo sư đánh giá bài làm của sinh viên. Sinh viên đăng ký học dự thính thì sẽ không có điểm cho môn đó. Trong bảng điểm của sinh viên sẽ ghi môn dự thính với điểm ‘AU’, điểm này không tính vào điểm trung bình tổng GPA.

Một khi đã đăng ký dự thính, sinh viên không được xin chuyển sang học chính thức trừ phi một sự thay đổi như thế là điều đòi hỏi trong lịch học tập và hành chính và chưa hết hạn để thêm/bớt lớp. Sinh viên nào ghi danh học chính thức thì không thể đổi sang dự thính sau khi thời hạn thêm/bỏ lớp đã hết.