Nhận Diện Sinh Viên

Mục đích

UUC tuân theo những qui định và phương cách của Higher Education Opportunity Act (HEOA) để nhận diện một sinh viên tham gia học trực tuyến.

Phạm vi

Chính sách này áp dụng cho tất cả sinh viên tham gia các khóa học trực tuyến do UUC cung cấp, bắt đầu bằng đơn xin nhập học và tiếp tục cho đến khi sinh viên tốt nghiệp, chuyển trường hoặc xin nghỉ học với UUC. Tất cả các phương pháp xác minh danh tính của sinh viên đều dựa trên nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên.

Đăng nhập và mật khẩu an toàn:

Hệ thống trực tuyến UUC bao gồm hệ thống quản lý và lớp học trực tuyến Moodle. Moodle cung cấp giải pháp để xác nhận và bảo mật để đảm bảo rằng các tài khoản được quản lý an toàn. Mỗi sinh viên tại Union University of California được cung cấp một tài khoản Moodle, mã số sinh viên, tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập an toàn vào các hệ thống của trường, bao gồm trang sinh viên và hệ thống quản lý học tập của Moodle. Sinh viên mới được cung cấp tài khoản cá nhân của họ sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký nhập học với Phòng Tuyển Sinh của UUC.

Sinh viên có trách nhiệm cung cấp thông tin nhận dạng hoàn chỉnh với tên và mật khẩu đúng trong quá trình xác minh nhận dạng. Chính sách của trường không cho phép sinh viên cung cấp mật khẩu của mình cho người nào khác hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản của họ.

Trách nhiệm:

Tất cả sinh viên sử dụng hệ thống trực tuyến của UUC đều có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mình với tên người dùng, mật khẩu và các thông tin truy cập khác theo yêu cầu. Tài khoản được cấp cho cá nhân sinh viên để sử dụng bởi duy nhất cá nhân đó mà thôi. UUC cấm việc cố gắng tìm ra mật khẩu của sinh viên khác hoặc cố gắng truy cập trái phép vào các tập tin hoặc thư của người khác.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động sử dụng tài khoản dưới tên của họ. Sinh viên cũng có trách nhiệm thay đổi mật khẩu định kỳ để duy trì mức độ an toàn của tài khoản. Sinh viên được khuyến khích tìm hiểu kiến thức về các thông tin trong Catalog mới nhất.