LỊCH HỌC NĂM 2016

UNION UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LỊCH HỌC NĂM 2016

 

Tháng Một

Tết Dương Lịch

4  Module 1, khoá Mùa Xuân 2016 bắt đầu

17  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2016 không bị điểm W được hoàn toàn bộ học phí

31  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2016: bị điểm W được hoàn 70% học phí

 

Tháng Hai

14  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Xuân 2016: bị điểm W được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF Trường sẽ không hoàn lại học phí)

28 Đăng lớp Module 2, khoá Mùa Xuân 2016 bắt đầu

 

Tháng Ba

13 Module 1, khoá Mùa Xuân 2016 kết thúc

27 Lễ Phục Sinh

28 Module 2, khoá Mùa Xuân 2016 bắt đầu

 

Tháng

10  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2016 không bị điểm W được hoàn toàn bộ học phí

24  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2016: bị điểm W được hoàn 70% học phí

 

Tháng Năm

8    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Xuân 2016: bị điểm W được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF Trường sẽ không hoàn lại học phí)

22 Ghi danh khóa hội thảo 2016 bắt đầu

31 Ngày cuối nộp đơn tái xét học bổng năm 2016-2017

 

Tháng Sáu

5  Module 2, khoá Mùa Xuân 2016 kết thúc

18 Đăng lớp Module 1, khoá Mùa Thu 2016 bắt đầu

22-24 Hội thảo 2016 tại Hoa Kỳ (tại Westminster, California)

25 Lễ Tốt Nghiệp (tại Westminster, California)

 

Tháng Bảy

18 Module 1, khoá Mùa Thu 2016 bắt đầu

31  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2016 không bị điểm W được hoàn lại toàn bộ học phí

 

Tháng Tám

14  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2016: bị điểm W được hoàn 70% học phí

28  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 1 khóa Thu 2016: bị điểm W được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF Trường sẽ không hoàn lại học phí)

 

Tháng Chín

10 Đăng lớp Module 2, khoá Mùa Thu 2016 bắt đầu

25 Module 1, khoá Mùa Thu 2016 kết thúc

 

Tháng Mười

10 Module 2, khoá Mùa Thu 2016 bắt đầu

23  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2016 không bị điểm W được hoàn lại toàn bộ học phí

 

Tháng Mười Một

6    Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2016: bị điểm W được hoàn 70% học phí

20  Ngày cuối bỏ bớt lớp module 2 khóa Thu 2016: bị điểm W được hoàn 50% học phí (Sau ngày nầy, sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF Trường sẽ không hoàn lại học phí)

24  Lễ Tạ Ơn

 

Tháng Mười Hai

9    Đăng lớp Module 1, khoá Mùa Xuân 2017 bắt đầu

18 Module 2, khoá Mùa Thu 2016 kết thúc

25 Lễ Giáng Sinh (Christmas)

 

giải thời gian bỏ lớp (Căn cứ trên module học 10 tuần):

-          Từ tuần 1 đến cuối tuần 2: Sinh viên được quyền bỏ lớp không bị điểm W (Withdraw) được hoàn toàn bộ học phí.

-          Từ tuần 3 đến cuối tuần 4: Sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm W được hoàn 70% học phí.

-          Từ tuần 5 đến cuối tuần 6: Sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm W được hoàn 50% học phí.

-          Từ tuần 7 trở đi: Sinh viên bỏ lớp sẽ bị điểm WF (Withdraw Fail) không được hoàn học phí.