Yêu Cầu Tốt Nghiệp - MDiv

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Chương trình Cao học Thần Học được đặc biệt thiết kế dành cho những người đang làm việc. Thời gian hoàn thành trung bình của chương trình là 6 năm. Sinh viên có thể hoàn thành trong thời gian sớm hơn. Các khóa học được thiết kế gồm 4 modules trong một năm. Mỗi module kéo dài 10 tuần với 2 tuần nghỉ giữa 2 modules.

CẤP ĐỘ LOẠI NGHIÊN CỨU YÊU CẦU: CẤP CAO HỌC

Sự tinh thông và ứng dụng trong việc xem xét tài liệu, các phương pháp nghiên cứu định tính liên quan đến nghiên cứu, dự án luận án và các bài tập nghiên cứu hàn lâm xuyên suốt quá trình hoàn thành chương trình giảng dạy trong chương trình Cao học Thần học (MDiv). Sinh viên học chương trình MDiv buộc phải tham dự lớp học RES-501 Nghiên Cứu và Viết Khảo Luận trong Giáo dục Thần học trong năm đầu tiên. Môn học này là điều kiện tiên quyết cho tất cả các khóa học nghiên cứu chuyên sâu.

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Để hội đủ điều kiện được tốt nghiệp chương trình Cao học Thần học, sinh viên thực hiện đầy đủ những yêu cầu sau:

1.       Hoàn thành tất cả các khóa học yêu cầu trong chương trình Cao học Mục vụ (84 tín chỉ)

2.       Luôn đạt điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn trên thang điểm 4.0

3.       Hoàn tất tất cả các khoản học phí và lệ phí.