Các Môn Học Được Yêu Cầu - MDiv

Các môn học bắt buộc: 54 Tín chỉ

BBL-501

Tìm Hiểu Cựu Ước

BBL-502

Tìm Hiểu Tân Ước

BBL-503

Giải Kinh

CED-501

Đốc Giáo Dục

CHH-501

Lịch Sử Đốc Giáo I

CHH-502

Lịch Sử Đốc Giáo II

CSL-502

Vấn Đốc

ETH-501

Đạo Đức Mục Vụ

EVG-501

Truyền Phúc Âm Trong Bối Cảnh

LDR-501

Lãnh Đạo Tổ Chức

MIN-503

Chức Vụ Chăn Bầy

MIN-505

Xây Dựng Hội Thánh Lành Mạnh

MIN-511

Mở Hội Thánh Mới

PRC-501

Giảng (Homiletics)

RES-501

Nghiên Cứu và Viết Khảo Luận Trong Giáo Dục Thần Học

SFM-501

Các Thói Quan của Đời Sống Tâm Linh

THL-501

Thần Học Hệ Thống I

THL-502

Thần Học hệ Thống II

 

Các môn học tự chọn: 30 Tín chỉ (10 môn)

Chọn 9 môn bất kỳ trong các môn học dưới đây:

EDU-502

Triết Lý Giáo Dục

EDU-503

Dạy Và Học: Các Vấn Đề Căn Bản Trong Giáo Dục

LDR-502

Lãnh Đạo Với Tinh Thần Tôi Tớ

LDR-503

Nền Tảng Phát Triển Lãnh Đạo Cá Nhân

LDR-505

Người Lãnh Đạo Tôi Tớ Như Một Tác Nhân Biến Cải

LDR-506

Khả Năng Cảm Xúc Trong Lãnh Đạo

MIN-500

Mục Vụ Trong Bối Cảnh Văn Hóa

MIN-504

Phục Hưng Hội Thánh

MIN-506

Hợp Tác

MIN-507

Chức Nghiệp trong một Thế Giới Thay Đổi

MIN-512

Nghệ Thuật Cố Vấn

THL-513

Các Quan Điểm trong Sứ Mạng Cơ Đốc Thế Giới

THL-514

Thần Học Việc Làm

THL-515

Nền Tảng Xây Dựng Thần Học

 

Thực Tập: