Các Môn Học Được Yêu Cầu - MA

CÁC MÔN HỌC YÊU CẦU

Các môn học bắt buộc: 24 Tín chỉ

BBL-501

Tìm Hiểu Cựu Ước

BBL-502

Tìm Hiểu Tân Ước

BBL-503

Giải  Kinh

ETH-501

Đạo Đức Mục Vụ

SFM-501

Các Thói Quen của Đời Sống Tâm Linh

RES-501

Nghiên Cứu và Viết Khảo Luận Trong Giáo Dục Thần Học

THL-501

Thần Học Hệ Thống I

THL-502

Thần Học Hệ Thống II

 

 

Các môn học tự chọn: 12 tín chỉ

Chọn bốn môn bất kỳ trong các môn sau:

CED-501

Đốc Giáo Dục

CSL-502

Vấn Đốc

EDU-502

Triết Lý Giáo Dục

EDU-503

Dạy Và Học: Các Vấn Đề Căn Bản Trong Giáo Dục

EVG-501

Truyền Bá Phúc Âm Trong Bối Cảnh

LDR-501

Lãnh Đạo Tổ Chức

LDR-502

Lãnh Đạo Với Tinh Thần Tôi Tớ

LDR-503

Nền Tảng Phát Triển Lãnh Đạo Cá Nhân

LDR-505

Người Lãnh Đạo Tôi Tớ Như Một Tác Nhân Biến Cải

LDR-506

Khả Năng Cảm Xúc Trong Lãnh Đạo

MIN-500

Mục Vụ Trong Bối Cảnh Văn Hóa

MIN-504

Phục Hưng Hội Thánh

MIN-505

Xây Dựng Hội Thánh Lành Mạnh

MIN-506

Hợp Tác

MIN-507

Chức Nghiệp trong một Thế Giới Thay Đổi

MIN-511

Mở Hội Thánh Mới

MIN-512

Nghệ Thuật Cố Vấn

PRC-501

Giảng

THL-513

Các Quan Điểm trong Sứ Mạng Cơ Đốc Thế Giới

THL-514

Thần Học Việc Làm

THL-515

Nền Tảng Xây Dựng Thần Học

 

Tiểu luận: Sinh viên chọn một trong hai lựa chọn sau:

  1. Trình bày và bảo vệ tiểu luận thành công
  2. Hoàn thành thêm hai môn học tự chọn