Chính Sách Kiểm Tra Có Giám Thị

Chính sách này áp dụng cho tất cả các lớp học chương trình kiểm tra toàn diện chính thức. Những bài thi sẽ được quản bởi một giám thị UUC phê duyệt cùng một ngày để  thuận lợi cho học sinh giám thị. Học sinh trách nhiệm đề cử một giám thị trình độ được phê duyệt bởi UUC. Các trường đại học quyền trực tiếp liên hệ với các giám thị để xác minh thông tin. UUC cũng quyền yêu cầu các sinh viên để yêu cầu một giám thị khác nhau.

Các nhân, tổ chức sau đây thể phục vụ như giám thị:

·         Mục , phụ Mục , người truyền đạo, chấp sự hoặc giáo viên Trường Chúa Nhật của một nhà thờ

·         Giám đốc hoặc Giám sát viên (Phải cao hơn vị trí hoặc cấp bậc so với học sinh.)

·         Văn phòng đại diện UUC.

·         Hiệu trưởng trường hoặc Phó Hiệu trưởng, quản thư viện trọn thời gian, giáo viên, hoặc cố vấn của trường

Các nhân sau đây không được chấp nhận như Giám thị:

·         Người thân, hàng xóm bạn

·         Đồng nghiệp, nhân viên hoặc sinh viên UUC

·         Bất cứ ai mâu thuẩn thực sự cảm nhận hay quan tâm.

LƯU Ý: Cung cấp thông tin sai lệch hoặc giám thị không theo thủ tục kiểm tra giám thị UUC sẽ dẫn đến thất bại của kỳ thi sẽ căn cứ để sa thải khỏi chương trình cấp bằng đại học.

QUY TRÌNH THI GIÁM THỊ PHÊ DUYỆT

·         Đó trách nhiệm của học sinh để bắt đầu quá trình đề cử giám thị. Đó khuyến cáo rằng mỗi sinh viên xác định nhiều hơn một giám thị để loại bỏ những xung đột lịch trình thể phát sinh khi một giám thị không sẵn trong các khung thời gian quy định. Học sinh thể ba giám thị phê duyệt xác định tại một thời điểm. Thông tin các giám thị đã được phê duyệt sẽ nằm trong hồ học sinh học sinh thể sử dụng các giám thị cho đến khi một trong những hành động sau đây xảy ra:

1.       Học sinh hoặc giám thị hủy bỏ thỏa thuận giám thị.

2.       UUC không đồng ý hoặc huỷ bỏ hợp đồng giám thị.

Học sinh phải cung cấp các giám thị tiềm năng với các chính sách Thi Giám thị với mẫu đề cử giám thị. Các Giám thị sẽ hoàn thành nộp thỏa thuận đến UUC.

·         Học sinh giám thị thể giả định các giám thị được phê duyệt, trừ khi thông báo của UUC.

 Chú ý: Nếu một giám thị đã được phê duyệt để Giám sát cho một học sinh khác của UUC; sau đó Giám thị cho sinh viên thứ hai thì mẫu đề cử không cần thiết. Tuy nhiên, các sinh viên phải gửi một email đến exam@uuc.edu nêu tên của giám thị bao gồm các giám thị một người nhận trong email.

·         Học sinh phải thời gian cho các giám thị để trở về thỏa thuận với UUC xử trước khi nộp "Yêu cầu Giám thị" nếu cần thiết.

·          Khi nhận được "Yêu cầu kiểm tra giám thị" trong đó chấp thuận tên của giám thị, UUC sẽ xử các yêu cầu gửi các hướng dẫn kiểm tra cuối khóa trực tuyến để các giám thị trước khi phê duyệt xác định.